"இயற்கை எனது நண்பன்,வாழ்க்கை எனது தத்துவாசிரியன்,வரலாறு எனது வழிகாட்டி"

Thursday, November 24, 2011

நினைவுள்ளவரை...

நெஞ்சம் மறப்பதில்லை - அது
நினைவை இழப்பதில்லை
 
வடிவமைப்பும் உருவாக்கமும்
அமர்நாத்.க.க.
Photobucket