"இயற்கை எனது நண்பன்,வாழ்க்கை எனது தத்துவாசிரியன்,வரலாறு எனது வழிகாட்டி"

Wednesday, November 21, 2012

கணினியும் இணையமும் - 1


வடிவமைப்பும் உருவாக்கமும்
அமர்நாத்.க.க.

Photobucket

Thursday, January 12, 2012

மனமே மாறிவிடு - 1

வடிவமைப்பும் உருவாக்கமும்
அமர்நாத்.க.க.

Photobucket