"இயற்கை எனது நண்பன்,வாழ்க்கை எனது தத்துவாசிரியன்,வரலாறு எனது வழிகாட்டி"

Tuesday, January 25, 2011

தமிழ் மொழி வாழ்த்துவாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி


வாழிய வாழியவே !

வான மளந்த தனைத்தும் அளந்திடும்


வண்மொழி வாழியவே!
ஏழ்கடல் வைப்பினுந் தன்மணம் வீசி


இசைகொண்டு வாழிய வே!


எங்கள் தமிழ்மொழி எங்கள் தமிழ்மொழி


என்றென்றும் வாழியவே!


சூழ்கலி  நீங்கத் தமிழ்மொழி ஓங்கத்


துலங்குக வையகமே!


தொல்லை வினைதரு தொல்லை யகன்று


சுடர்க தமிழ்நாடே!
வாழ்க தமிழ்மொழி வாழ்க தமிழ்மொழி


வாழ்க தமிழ்மொழியே!
வானம் அறிந்த தனைத்து மறிந்து


வளர்மொழி வாழியவே
This free script provided by
JavaScript Kit

No comments:

Post a Comment